SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CHI CỤC QL CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM VÀ THỦY SẢN