SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CHI CỤC QL CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM VÀ THỦY SẢN

Quản lý văn bản

#
Số hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
1 39/2018/TT-BNNPTNT hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thông tư 27/12/2028 Bộ NN&PTNT
2 1131/TB-SNNPTNT-VP Thông báo nội dung cụ thể của từng TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở NN&PTNT Các loại văn bản khác 24/03/2023 Sở NN&PTNT tỉnh QN
3 727/QĐ-UBND v/v công bố danh mục TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế; TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở NN&PTNT Quyết định 21/03/2023 UBND tỉnh Quảng Ninh
4 371/QĐ-BNN-QLCL VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Quyết định 19/01/2023 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
5 12/QĐ-UBND v/v công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở NN&PTNT Quyết định 04/01/2023 UBND tỉnh Quảng Ninh
6 32/2022/TT-BNNPTNT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THẨM ĐỊNH, CHỨNG NHẬN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM NÔNG, LÂM, THỦY SẢN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Thông tư 30/12/2022 Bộ NN&PTNT
7 38/2018/TT-BNNPTNT Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT Thông tư 25/10/2022 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8 21/2019/QĐ-UBND VỀ VIỆC PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP CƠ QUAN THẨM ĐỊNH, CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN VÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG LÂM THỦY SẢN KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH Quyết định 18/06/2019 Bộ Nông nghiệp & PTNT
9 06/3/2019 Ve viec cong b6 thii tuc hanh chinh thay the linh yip quilt IY chAt ltromg ming lam san va thily san thuOc pham vi chtrc 'tang quail 1ST cua BO Ming nghiep va Phat trien nong then Quyết định 06/03/2019 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10 751/QĐ-BNN-QLCL Công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định 06/03/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT
11 44/2018/TT-BTC QUY ĐỊNH VIỆC THẨM ĐỊNH, CHỨNG NHẬN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM NÔNG, LÂM, THỦY SẢN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Thông tư 25/12/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
12 155/2018/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ Nghị định 12/11/2018 Chính phủ
13 154/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành Nghị định 09/11/2018 Chính phủ
14 74/2018/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 132/2008/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA Nghị định 15/05/2018 Chính phủ
15 15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều luật an toàn thực phẩm Nghị định 02/02/2018 Chính phủ
16 286/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp Thông tư 14/11/2016 Bộ Tài chính
17 33/2015/TT-BNNPTNT quy định về giám sát vệ sinh, ATTP trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ Thông tư 08/10/2015 Bộ NN&PTNT
18 34/2014/TT-BNNPTNT Hướng dẫn kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu Thông tư 31/10/2014 bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
19 55/2010/QH12 AN TOÀN THỰC PHẨM Luật 17/06/2010 Quốc hội